Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Önümler

Biz hakda

    zawod-3

KOMPANI PRA PROFILI

“Shandong Dongxuya Machinery Co., Ltd.” ekstruder maşynyny we mikrotolkun enjamyny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.

Kompaniýamyzyň esasy önümleri: mikrotolkunly guradyjy we sterilizasiýa enjamy, ýylylyk nasosyny guratýan maşyn, çişirilen iýmit maşyny, öý haýwanlary üçin maşyn, balyk iýmit maşyny, mekgejöwen önümçiligi liniýasy, berkitilen tüwi maşyny, iýmit tozy öndürýän liniýa, soýa belogy ekstruderi, üýtgedilen krahmal ekstruderi we ş.m.

Habarlar

Habarlar

Kompaniýamyz döredilen gününden başlap, kärhananyň “kämillige ymtylmak” ýörelgesine eýe bolýarys: müşderi bilen “özara ösüş” dolandyryş ýörelgesi ...

Mikrotolkun guradyjy maşyna hyzmat etmek
Aslynda, bir zat ýa-da enjam bilen iş salyşanymyzda, ony saklamaly bolýarys.Bu hem gowy goragy üpjün eder ...
Mikrotolkun guradyjy maşyny ulananymyzda, şoňa görä-de barlamaly we enjamdaky näsazlyklary wagtynda barlamaly ...